Home » Artikel 544 B.W. en bouwschade, Spreker samen met Yves Ghijsels (Federale Verzekering) Story Juristenclub, Studienamiddag ‘Actuele knelpunten Bouwrecht’, Gent en Hasselt, 9/11/2011

Artikel 544 B.W. en bouwschade, Spreker samen met Yves Ghijsels (Federale Verzekering) Story Juristenclub, Studienamiddag ‘Actuele knelpunten Bouwrecht’, Gent en Hasselt, 9/11/2011