Overheidsopdrachten

Hoe dient u uw kandidaatstelling of offerte correct in? Wat zijn de specifieke voorwaarden om een overheidsopdracht te mogen uitvoeren? Welke stappen kunt u ondernemen in geval van een niet-akkoord met de gunningsbeslissing?
Wij begrijpen de kansen en uitdagingen die overheidsopdrachten met zich meebrengen en begeleiden u doorheen het hele proces, van de plaatsing tot en met de uitvoering en oplevering.

De juiste bijstand voor succesvolle overheidsopdrachten.

Ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van overheidsopdrachten.

Wij begeleiden en adviseren u tijdens de plaatsing en uitvoering van een overheidsopdracht, zodat een offerte correct wordt ingediend, de noodzakelijke meldingen tijdig gebeuren en de vorderingen tijdig worden gesteld. Wij staan u ook bij tijdens besprekingen met de aanbestedende overheid, ontwerper en neven- en onderaannemers.

Analyse

We maken een evaluatie van de huidige situatie en de eventuele kosten.

Overleg

Samen met u bespreken en plannen we de best mogelijke oplossing.

Actie

We doen wat moet. We helpen en begeleiden u bij de contractvorming, bij het voeren van briefwisseling. Wij bouwen met u een sterk dossier op.

Procedure

We onderhandelen en bemiddelen als het kan. We procederen als het moet. Wij bewaken en verdedigen uw belangen krachtig tijdens een procedure en expertise.

De plaatsing van overheidsopdrachten

Studie van de opdrachtdocumenten

 • Volledigheid en juistheid van het bestek
 • Juistheid van de hoeveelheden in de meetstaat
 • Geldigheid van afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels
 • Wederzijdse werking van technische voorschriften
 • Juistheid van de erkenning van de aannemer
 • Voldoen aan de veiligheids- en gezondheidsregels

Plaatsing van de opdracht

Intrekking of wijziging van een offerte, verantwoording bij abnormale prijzen, verbetering materiële vergissing, aanvraag van het aan de offerte gegeven gevolg, procedure tot schorsing of vernietiging van de gunningsbeslissing, aanvraag schadevergoeding (als de opdracht ten onrechte aan een ander is gegund).

De uitvoering van overheidsopdrachten

Uitvoering van de opdracht

Laattijdige aanvang, wijzigingen, onvoorziene omstandigheden, schorsing van de werken, tegenstrijdigheden tussen verschillende documenten, weerlegging van een P.V., verweermiddelen in geval van ambtshalve maatregelen. Uitvoeringstermijn: aanvang, duur, verlenging, boete bij vertraging.

Betaling

Wat is inbegrepen in het forfait? Quid met onvoorziene prijsstijgingen van producten? Indienen verrekening, schuldvordering, factuur. Betaaltermijn. Rechten bij laattijdige betaling? Contractuele en wettelijke intresten. Invorderingskosten.

Einde van de werken

Het einde van de werken melden. Voorlopige oplevering : formaliteiten en gevolgen.

Aansprakelijkheid na oplevering

Rechten en plichten tijdens de waarborgperiode. Aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken en 10-jarige aansprakelijkheid. En welke aansprakelijkheid blijft er na de definitieve oplevering?

Neem contact op

Heeft u een vraag over overheidsopdrachten? U kunt nooit te vroeg zijn om uw brief te sturen, zodat u krijgt waar u recht op hebt.

  Overige
  rechtsdomeinen

  Privaat bouwrecht

  Geschillen binnen een contract, inclusief geldigheid, interpretatie, gevolgen en uitvoering van offertes, overeenkomsten en facturen.

  Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  Geschillen over de aansprakelijkheid van bouwparticipanten bij schade en bijstand in het verzekeringsrecht.

  Invorderingen

  Begeleiding bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten.

  Ruimtelijke ordening en stedenbouw

  Juridische bijstand en advies met betrekking tot vergunningen en planologie.

  Bemiddeling

  Hulp bij onderhandelingen tussen conflicterende partijen op basis van vertrouwen en begrip.

  Onafhankelijk bedrijfsjurist

  Professionele bijstand van een competente en gespecialiseerde advocaat tegen een vast tarief.