nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...

30.05.2018


GDPR
Op 25.05.2018 is de GDPR in werking getreden.

Ook BVBA Advocatenkantoor Eeckhout & Ottevaere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.BVBA Advocatenkantoor Eeckhout & Ottevaere verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten voor volgende doelen: haar dienstverlening als advocatenkantoor, het cliëntenbeheer, direct marketingdoeleinden en de boekhouding (rechtsgronden: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang). BVBA Advocatenkantoor Eeckhout & Ottevaere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Advocatenkantoor Eeckhout & Ottevaere verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met haar cliënten. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.De cliënten van BVBA Advocatenkantoor Eeckhout & Ottevaere hebben principieel het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BVBA Advocatenkantoor Eeckhout & Ottevaere.BVBA Advocatenkantoor Eeckhout & Ottevaere wijst er wel op dat haar cliënten de verantwoordelijkheid dragen voor alle gegevens die zij aan BVBA Advocatenkantoor Eeckhout & Ottevaere bezorgen en dat BVBA Advocatenkantoor Eeckhout & Ottevaere vertrouwt op de juistheid ervan.BVBA Advocatenkantoor Eeckhout & Ottevaere stelt alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

Fax. 02 274 48 35

E-mail:  commission@privacycommission.be Voor meer informatie kan u contact opnemen met ons kantoor via info@eeckhout-ottevaere.be.

Terug naar overzicht