nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...

09.01.2017


De tienjarige aansprakelijkheid : enkel voor stabiliteitsbedreigende gebreken (Arrest van het Hof van Cassatie van 9 januari 2017)


In een arrest van 9 januari 2017 bevestigt het Hof van Cassatie dat aannemers en architecten maar op basis van art. 1792 en 270 B.W. aansprakelijk zijn voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw of van een belangrijk deel ervan in gevaar brengen of op min of meer lange termijn in gevaar kunnen brengen. De rechter ten gronde oordeelt onaantastbaar in feite of een gebrek de stabiliteit van het gebouw of een belangrijk deel ervan in gevaar brengt of kan brengen, maar het Hof van Cassatie kan nagaan of deze rechter uit de gedane vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of daardoor onmogelijk kunnen worden verantwoord.In deze zaak had een deskundigenonderzoek uitgewezen dat vloertegels loskwamen "in ongeveer alle ruimtes van zowel de gelijkvloerse als de eerste verdieping van het gebouw". De technische oorzaak van het loskomen van de tegels was gelegen in de slechte verlijming ervan en het niet voorzien van uitzetvoegen. Het hof van beroep van Antwerpen oordeelde in een arrest van 25 juni 2015 dat door "de omvang van deze problematiek, die zich over bijna het gehele gebouw voordeed" er moest worden besloten "dat het wel degelijk een ernstig gebrek betrof dat van aard was om de stabiliteit ervan in het gedrang te brengen”.Met het arrest van 9 januari 2017 verbreekt het Hof van Cassatie deze beslissing. De rechter ten gronde had dus onjuist geoordeeld "louter uit de omstandigheid dat het loskomen van de tegels zich in bijna het volledige gebouw voordeed […] dat het een gebrek betreft dat de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengt". Het Hof van Cassatie bevestigt hiermee de strengere interpretatie van de aansprakelijkheid van de aannemer en architect o.b.v. art. 1792 en 2270 BW. Dit is o.i. terecht: indien het gebrek niet de stabiliteit van het gebouw of van een belangrijk deel ervan in gevaar brengt of op min of meer lange termijn in gevaar kan brengen, is er geen sprake van aansprakelijkheid op deze basis. Hierbij kunnen de aannemers en architecten uiteraard wel nog aansprakelijk zijn wegens lichte verborgen gebreken.

Terug naar overzicht