nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...

28.04.2017


De tienjarige aansprakelijkheid : een aantasting van de functionaliteit volstaat niet (Arrest van het Hof van Cassatie van 28 april 2017)


In een arrest van 12 juni 2015 sprak het Hof van Beroep te Gent zich uit over een problematiek van waterinfiltratie in de kelders en de bibliotheek van een schoolgebouw (overheidsopdracht). Het Hof besliste hierbij dat een (tijdelijke) vermindering dan wel andere invulling van de functionaliteit van een gebouw geen gebrek uitmaakt in de zin van artikel 1792 B.W. : “Dat de functionaliteit van kelder en bibliotheekput (tijdelijk) vermindert dan wel anders moet worden ingevuld is in deze niet als ernstig gebrek dat beantwoordt aan de vereisten van art. 1792 B.W. te beschouwen.”De stelling van het schoolbestuur, dat de gebreken in casu van aard zijn dat een belangrijk deel van het gebouw onbruikbaar wordt voor het doel waarvoor het is bestemd en dat dit een gebrek uitmaakt in de zin van artikel 1792 B.W, kan niet worden gevolgd. Een aantasting van de functionaliteit, de bruikbaarheid, impliceert daarom nog geen bedreiging voor de stabiliteit, de stevigheid. In het arrest van 12 juni 2015 stelde het Hof van Beroep m.b.t. de voorliggend te beoordelen overheidsopdracht ook : (1) dat de aannemer niet meer aansprakelijk is voor lichte verborgen gebreken na het verstrijken van de waarborgperiode en (2) dat de definitieve oplevering stilzwijgend kan worden afgeleid uit het verstrijken van de waarborgtermijn. Het schoolbestuur kon niet leven met dit arrest en tekende Cassatieberoep aan. Het schoolbestuur meent dat er een schending voorligt van de motiveringsplicht, van de artikelen 1792 en 2270 B.W. betreffende de tienjarige aansprakelijkheid en van de artikelen 39§1 en 43§3 AVV betreffende de definitieve oplevering van de werken. Met een arrest van 28 april 2017 heeft het Hof van Cassatie het Cassatieberoep verworpen. Het Hof van Cassatie is van mening dat het merendeel van de grieven van het schoolbestuur feitelijke grondslag mist en dus steunt op een onvolledige of onjuiste lezing van het arrest van het Hof van Beroep.

Terug naar overzicht