nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...

30.06.2020


Plaatsing Overheidsopdrachten : Raad van State nr. 247.967 dd. 30.06.2020


Plaatsing Overheidsopdrachten : Een inschrijver dient er zich bewust van te zijn dat een vraag tot prijsverantwoording een ernstige aangelegenheid is. Indien de geboden prijsverantwoording niet voldoende is, is de aanbestedende overheid niet verplicht een herbevraging uit te voeren – Raad van State nr. 247.967 dd. 30.06.2020
1.


Art. 35 KB Plaatsing bepaalt dat de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek onderwerpt. In het kader van dit onderzoek, moeten inschrijvers op verzoek van de aanbestedende overheid tijdens de plaatsingsprocedure alle nodige inlichtingen verstrekken om dit onderzoek mogelijk te maken.


Indien uit het prijs- of kostenonderzoek blijkt dat er prijzen of kosten worden aangeboden die abnormaal laag of hoog lijken, moet de aanbestedende overheid een bevraging uitvoeren. Deze bevraging is verplicht ongeacht de basis waarop de overheidsopdracht aan de economisch meest voordelige offerte wordt gegund, mits enkele ‘uitzonderingen’. 

Met betrekking tot deze bevraging bepaalt art. 36 KB Plaatsing het volgende : “ Zo nodig ondervraagt de aanbestedende overheid de inschrijver opnieuw…

 

2.

Bij arrest dd. 30.06.2020 herhaalde de Raad van State dat deze herbevraging een mogelijkheid betreft voor de aanbestedende overheid, doch geen verplichting.

De bewijsvoering inzake de normaliteit van de op het eerste gezicht abnormaal laag bevonden eenheidsprijs ligt bij de betrokken inschrijver. Het behoort niet tot de taken van de aanbestedende overheid om een inschrijver die haar een gebrekkige prijsverantwoording heeft voorgelegd te begeleiden in het alsnog geven van een afdoende prijsverantwoording. Dat een inschrijver in haar prijsverantwoording reeds aanbiedt om bijvoorbeeld nog meer informatie omtrent de prijszetting van haar onderaannemer op te vragen indien nodig, doet aan deze vaststelling niets af.Voorts wijst de Raad van State er in dit arrest nogmaals op dat een vraag tot prijsverantwoording een ernstige aangelegenheid is en dat een om prijsverantwoording gevraagde inschrijver op een overheidsopdracht dient te weten dat hij het risico loopt dat zijn offerte onregelmatig wordt verklaard. Hij mag zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden, maar dient zijn vermoedelijk abnormaal lage eenheidsprijs specifiek, concreet onderbouwd en zo volledig mogelijk gestaafd te verantwoorden. 3.

Een verzoek tot prijsverantwoording dient dus gedetailleerd en onderbouwd beantwoord te worden!Indien u hieromtrent vragen heeft, aarzel niet contact op te nemen met ons! Wij helpen u graag verder!

Terug naar overzicht