nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...

30.06.2016


Belang bij betwisting van een gunningsbeslissing na indiening van een onregelmatige offerte


Een inschrijver die geen kans maakte om een overheidsopdracht in de wacht te slepen heeft volgens vaste rechtspraak van de Raad van State geen belang bij een schorsing of vernietiging van de genomen gunningsbeslissing (tenzij hij kan aantonen dat de opdracht aan geen van de andere inschrijvers mocht worden gegund).

Anderzijds, indien de aanbestedende overheid een offerte tijdens de gunningsfase als regelmatig heeft aanvaard, kan zij hierop niet terugkomen in het kader van een gerechtelijke procedure. Een exceptie van de aanbestedende overheid dat de vordering van een van de inschrijvers moet worden afgewezen omdat de offerte niet regelmatig is, dient in dat geval verworpen te worden. Dit werd door de Raad van State meerdere malen bevestigd.

In het arrest dd. 30.06.2016 (nr. 235.288) nuanceert de Raad van State toch enigszins haar standpunt.

Feiten
De aanbestedende overheid voert aan dat de inschrijver geen belang heeft bij het betwisten van de gunningsbeslissing aangezien haar offerte niet geldig was ondertekend. Dit werd door de aanbestedende overheid nochtans niet opgemerkt in de gunningsfase.

Beoordeling
De Raad volgt het standpunt van het bestuur en motiveert dit als volgt:
“ De ondertekening van een offerte is een substantiële formaliteit, waarvan de niet-naleving de nietigheid van de offerte wegens substantiële onregelmatigheid tot gevolg heeft.
Met het gebrek aan ondertekening moet de situatie worden gelijkgesteld waarbij zij die ondertekenen, niet degene zijn die daartoe bevoegd zijn krachtens dwingende regelgeving of eigen statutaire bepalingen van de inschrijver. … Besluit is dan ook dat de offerte van de verzoekende partij niet werd ondertekend door de persoon of personen bevoegd of gemachtigd om de inschrijver te verbinden overeenkomstig artikel 51, § 2, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 'plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren'.
Een door of namens de inschrijver niet geldig ondertekende offerte is in rechte zonder waarde, minstens is deze aangetast met een substantieel en niet herstelbaar vormgebrek en derhalve nietig.
Dergelijke absoluut nietige offerte moet door de aanbestedende overheid worden geweerd, zodat de verzoekende partij reeds op het eerste gezicht geen belang heeft bij de voorliggende vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, nu zij hoe dan ook niet in aanmerking kan komen voor gunning. Nog op het eerste gezicht blijft de verzoekende partij voorts in gebreke aannemelijk te maken dat de opdracht aan geen enkele inschrijver mocht worden gegund.
De omstandigheid dat van de substantiële onregelmatigheid van de offerte wegens onregelmatige ondertekening ervan geen melding is gemaakt in het verslag van nazicht van de offertes, lijkt aan het voorgaande geen afbreuk te doen.”

Terug naar overzicht